En annan komplexitet kan vara att obligationen i fråga kan skrivas ner i värde eller där hela eller delar av värdet kan konverteras till aktier till en förutbestämd kurs utan att en kredithändelse inträffat. Exempel på obligationer som har denna egenskap är förlagslån utgivna av banker och finansiella institut med benämningen AT1- CoCo obligationer.

Ytterligare exempel är att bolaget kan möjlighet att lösa in en del av lånet i förtid, så kallat equity claw-back.

Den typiska produkten inom denna kategori är företagsobligationer utfärdat av bolag (företagskrediter/kreditobligationer), förlagslån samt hybridobligationer.

Företagsobligationer

Företagsobligationer är namnet på de obligationer där låntagaren är annan än stater, banker, finans-eller bostadsinstitut. Företagsobligationer är ett intressant komplement till investerare som söker högre avkastning än stats- och bostadsobligationer.

Företagsobligationer kan delas in i två grupper beroende på företagets (bedömda) återbetalningsförmåga/kreditvärdighet:

  • Investment grade, är tilltalsnamnet på obligationer där låntagarens återbetalningsförmåga bedöms som stark eller mycket god
  • High Yield, är tilltalsnamnet på obligationer där låntagarens återbetalningsförmåga bedöms som god till svag.

Till skillnad från traditionella statsobligationer och bostadsobligationer så skiljer sig produkterna inom denna kategori med avseende på ett eller flera sätt av ovan nämnda faktorer och kan såldes vara förknippat med följande faktorer,

  • Delar av obligationen kan återbetalas – räntan räknas på utestående lånet – varpå förlust kan uppstå
  • Obligationen kan återbetalas/ lösas in tidigare än återbetalningsdagen
  • Avkastningen kan påverkas av utvecklingen inom andra tillgångsklasser, till exempel aktier och råvaror
  • Sämre likviditet (omsättnings möjlighet) än stats- och bostadsobligationer samt icke-komplexa företagsobligationer
  • Extraordinära villkor avseende möjlighet för konvertering (utbyte med mera)
  • Större känslighet för kursförändringar