Avkastningen i ett Kreditbevis är knuten till kreditrisken i underliggande marknad. Underliggande marknad för ett Kreditbevis kan vara:

Ett bolag

Risken i placeringen beror till 100 % på om det händer något med det underliggande bolaget.

En bolagskorg

Risken i placeringen är fördelad mellan de underliggande bolagen, om fem bolag ingår i korgen är risken 1/5-del mot varje bolag.

Ett kreditindex

Risken i placeringen är knuten till alla bolag som ingår i aktuellt index.

Skulle det inträffa en eller flera kredithändelser i underliggande bolag/bolagskorg/kreditindex påverkas din investering negativt och återbetalningsbelopp och kupong minskar och kan i värsta fall gå förlorat.

Vid en bedömning av om en kredithändelse har inträffat eller inte tillämpas marknadspraxis, dvs av kreditmarknaden framtagna internationella regler och riktlinjer. Dessa regler och riktlinjer publiceras av International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA).

Till kredithändelser räknas:

  • Betalningsdröjsmål, att bolaget inte i rätt tid fullgjort sina betalningsförpliktelser avseende lånade medel motsvarande lägst en miljon US dollar eller motsvarande belopp i annan valuta.
  • Betalningsrekonstruktion, att villkoren för betalningsförpliktelser avseende lånade medel har ändrats, motsvarande sammanlagt lägst 10 miljoner US dollar eller motsvarande belopp i annan valuta.
  • Bolagskonkurs eller liknande händelse innebär att bolaget är på obestånd eller olika händelser eller åtgärder som innebär betalningsinställelse eller utgör tecken på möjligt obestånd.
  • Myndighetsingripande (gäller endast finansbolag), exempelvis att något bolags skuldförbindelser blir föremål för nedskrivning, blir efterställd eller liknande som ett resultat av myndighetsingripande.

Risken i placeringen är högre i de fall Kreditbeviset är knutet till ett enskilt bolag jämfört med om det är knutet till en bolagskorg eller ett kreditindex. Observera att detta är en allmän information om Kreditbevis, villkor för ett specifikt Kreditbevis hittar du i respektive produktblad.