En CDO betalar en löpande kupong likt icke-komplexa och komplexa obligationer. En viktig skillnad är att den löpande kupongen kan förändras i avseende till storlek samt vilket underliggande belopp den kommer att beräknas på under löptiden beroende på utvecklingen av en referensportfölj.

Underliggande beloppet kan komma att förändras bland annat beroende på antalet kredithändelser under löptiden samt huruvida den strukturerade komplexa obligationen omfattas av en återvinningsgrad eller inte vid framtida kredithändelser.

Investerarens risk i en strukturerad komplex obligation beräknas även utifrån om det är en ”rak” / linjär reducering av nominellt belopp eller hävstång, så kallat ”gearing” vid framtida kreditförluster i underliggande referensportföljen. Referensportföljen består traditionellt sett av en pool med företagskrediter med varierande kreditkvalitet.

Dessa finansiella instrument bör främst ses som ett tillgångsslag för institutionella investerare som både har verktyg och erfarenhet att analysera och räkna på de underliggande kreditexponeringsportföljerna.