Dessa obligationer är icke komplexa med anledning av att de är helt utan några särskilda villkor avseende avkastning respektive återbetalningsdag.

Premieobligationer ges ut av Riksgälden. Obligationerna är numrerade som lottsedlar. Räntan på pengarna kommer genom återkommande dragningar med skattefria vinster på upp till 1 miljon kronor. Det finns en garanterad avkastning på dessa i form att du är garanterad en viss procent i avkastning via dragningarna.

Privatobligationer erbjuds som kupongobligation eller nollkupongare. Kupongobligationer betalar ut en löpande kupong medan en nollkupongare handlas till en underkurs som på förfallodagen betalar nominellt belopp, det vill säga kurs 100 procent.

Statsobligationer är räntebärande värdepapper med fast löptid och ges ut av stater som den svenska och amerikanska. Löptiden för svenska statspapper varierar normalt mellan två och tio år medan amerikanska eller andra utländska statspapper kan ha betydligt längre löptider på upp till trettio år eller till och med längre.

Bostadsobligationer kan liknas vid en statsobligation men där låntagaren är ett bostadsinstitut som Swedbank Hypotek, Stadshypotek eller SBAB. Eftersom obligationerna i de flesta fall har säkerheter i fastigheter så anses bostadsobligationer som säkra.

Företagsobligationer är namnet på de obligationer där låntagaren är annan än stater, banker, finans-eller bostadsinstitut. Företagsobligationer är ett intressant komplement till investerare som söker högre avkastning än stats- och bostadsobligationer.

Företagsobligationer kan delas in i två grupper beroende på företagets (bedömda) återbetalningsförmåga/kreditvärdighet:

  • Investment grade, är tilltalsnamnet på obligationer där låntagarens återbetalningsförmåga bedöms som stark eller mycket god
  • High Yield, är tilltalsnamnet på obligationer där låntagarens återbetalningsförmåga bedöms som god till svag.