Meny

Kapitalutvärdering - Kapitaltäckning

Offentliggörande av informationen om sparbankens kapitaltäckning och riskhantering avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar  (FFFS 2014:12).
 

 

Kapitalutvärdering

 

 

Riskhantering

För sparbanken gäller enligt lag specifika minimikapitalkrav för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Sparbanken har därutöver en intern kapitalutvärderingsprocess som ska tillförsäkra att sparbankens kapital även täcker andra risker i verksamheten som koncentrationsrisker i kreditportföljen, ränterisker i balansräkningen etc.


Upplysningar under länken Kapitalutvärdering beskriver sparbankens kapitaltäckning och kapitalutvärdering.


Banken har en årligt fastställd plan för kapitalbasens storlek och sammansättning.
Översyn och utvärdering av planen och de uppställda målen utgör en integrerad del av verksamheten och följs upp löpande.

Planen baseras huvudsakligen på:
- Bankens riskprofi
- Omvärldsförändringar
- Identifierade risker i enlighet med den interna kapitalutvärderingen
- scenarioanalyser och löpande stresstester
- Förväntad utlåningsexpansion
- Finansieringsmöjligheter
- Regelförändringar

Kapitalbas
Kärnprimärt kapital: bankens samlade beskattade vinster sedan starten 1857.
Avdragspost:del av tillskott i finansiellt institut.

Kapitalkrav
Totala risken uttryckt i kronor enligt myndighetskrav.

Kapitalöverskott
Det måste alltid finnas ett kapitalöverskott. Överskottet är skillnaden mellan kapitalbas och kapitalkrav.