- För att vi banker ska kunna styra utlåning och investeringar till de företag som är mest hållbara och i behov av omställning är det viktigt att det kommer regleringar som ökar transparensen. Hela finanssektorn håller på att ställa om och med taxonomin får vi ett bra verktyg för att förstå vilka företag som har eller planerar en verksamhet som ligger i linje med Parisavtalets mål, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank.

Taxonomin är ett nytt EU-regelverk som ska hjälpa till att klassificera olika ekonomiska verksamheter utifrån ett miljöperspektiv. Syftet med taxonomin är att öka transparensen kring hur stor andel av ett bolags verksamhet som anses vara miljömässigt hållbar och skifta kapitalet mot mer hållbara verksamheter.

Den nya lagstiftningen innebär att stora företag inom EU som är av allmänt intresse och har över 500 anställda, från och med 2022, ska inkludera information i enlighet med taxonomin i sina årsredovisningar. Icke-finansiella bolag kommer att behöva redovisa hur stor del av deras verksamhet som är grön från och med 2023 (i årsredovisningarna för 2022) och finansiella bolag behöver göra det från och med 2024 (i årsredovisningarna för 2023).

- Kunder och investerare förväntar sig alltmer att företagen arbetar aktivt med hållbarhet. Vi som bank arbetar med att hjälpa våra företagskunder i deras omställning, bland annat genom gröna och hållbarhetslänkade lån och obligationer. Intresset för grön finansiering växer och vi tror att taxonomin ytterligare kommer att stärka den utvecklingen eftersom det nu blir ännu mer transparent vad man investerar i, säger Fredrik Nilzén.

  • Den 8 december 2021 antogs den delegerade akten för de två första miljömålen i taxonomiförordningen, det vill säga klimatmålen, och den började gälla den 1 januari 2022.
  • Den delegerade akten för resterande fyra miljömål planeras att antas under första halvåret 2022 och att börja att tillämpas 2023.

Lättare att välja hållbart sparande

Under 2021 har reglerna för hållbarhetskommunikation av finansiella produkter som fonder och sparförsäkringar skärpts av EU i och med den så kallade disclosureförordningen (SFDR). Det har därmed blivit lättare att jämföra olika fonder ur ett hållbarhetsperspektiv - Mörkgrön, Ljusgrön eller Övrigt, där mörkgrön är de mest hållbara fonderna.

Införandet av de detaljerade kraven under SFDR, de tekniska standarderna, har skjutits upp till 2023. Men banker, försäkringsbolag och fondbolag behöver ändå fortsätta förberedelsearbetet inför införandet.

Läs mer om hållbarhet och fonder

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.