Fredrik Nilzén, vad är hållbara investeringar?

Med hållbara investeringar avser vi investeringar som tar oss mot ett mer hållbart samhälle, utifrån såväl ett socialt, ekonomiskt som miljömässigt perspektiv. Vi har tagit fram ett antal områden där vi ser att, om våra kunder tar steg i denna riktning, så kommer det betyda att de går mot en mer hållbar affärsmodell. Vi tror att investeringar inom dessa områden skapar ett bättre samhälle, är mer resurseffektiva samt ger förutsättning för våra kunder att uppdatera sin affärsmodell så att den håller även den dag när konsumenter och regelverk kommer ställa ytterligare krav på hållbara produktionsprocesser. De steg vi har identifierat tror vi för våra kunder i rätt riktning.

Varför är det viktigt att fokusera på hållbara investeringar?

Skog- och lantbrukssektorn spelar en viktig roll i Sverige, och lantbruket står för omkring 14 procent av våra koldioxidutsläpp.* Framöver kommer vi se helt andra krav, både från konsumenter men även från lagstiftning, på hållbara produktionsprocesser inom detta segment. I framtiden kommer det finnas mätmetoder som exempelvis fastställer hur stort koldioxidavtryck en viss process eller en viss gård har. Och vi har en viktig roll att spela i att hjälpa våra kunder att få insikt i vilka risker som finns i den gamla affärsmodellen och vilka möjligheter som finns i en mer hållbar affärsmodell. Vi ska vara en stark rådgivare i det skifte vi står inför.

Vilka förändringar kommer skog- och lantbrukare behöva göra?

För vissa kommer det vara en liten förändring, för andra en stor. Vår roll är att vara en påläst rådgivare som kan guida företagarna rätt. Mer konkret kommer vi titta på: Hur ser affären ut idag, oavsett om det gäller köttproduktion, spannmål eller skogsproduktion, och utifrån varje sådan parameter titta på vad som behöver säkerställas för att göra det till en mer hållbar produktion eller mer resurseffektiv. Vi ska lyfta de risker och möjligheter vi ser. Som till exempel, här har vi en ny våg av produkter med vegetariska proteiner. Hur kan vi bygga på den trenden?

Hur lång tid kommer det ta innan vi ser mätmetoder på plats för exempelvis koldioxidavtryck?

Det finns ett stort intresse inom skog- och lantbruksbranschen att etablera en sådan infrastruktur, vilket hjälper till att påskynda processen. Jag tror att inom ett års sikt så har branschen någon form av mätmetod.

Vad händer om man som kund inte är med på den här resan?

Att bidra till en hållbar värld är allas ansvar. Framöver kommer marknaden för icke-hållbara produkter vara begränsad och för att kunna fortsätta att driva en framgångsrik affär behöver man vara med på den här omställningen.

Läs om de hållbara investeringar Swedbank har identifierat

Hållbara investeringar - viktiga steg mot en hållbar omställning