Michael Andersson, virkesköpare på Stora Enso, menar att grunden för en skogsägare är att fundera på vad man vill uppnå.

- Många skogsägare tror att man måste ha massor av kunskap om skog för att sköta om den på ett bra sätt, men så är det inte. Fundera på vad du vill uppnå, och sen finns all hjälp att få för att ta sig dit. Inte konstigare än att lämna bilen till verkstan för service, eller att ta hjälp av en elektriker med elen, säger Michael Andersson.

En målbild kan handla om att lämna en välskött fastighet med god tillväxt till nästa generation, resonerar Michael Andersson, medan en annan kan handla om att bruka skogen som ett lönsamt företag, eller att bevara och utveckla särskilda naturvärden. Oftast är målet en kombination av dessa: En både långsiktigt välmående och lönsam skog.

-Bestäm dig för vad du vill med din skog och gör en plan för skötseln efter det. Då har du chans att få god avkastning där du vill och utveckla andra värden där du tycker det är viktigt, säger Michael Andersson.

Hur sköter man då bäst sin skog utifrån målen?

Första steget är att skaffa en skogsbruksplan, menar Michael Andersson.

- Den ger dig kontroll och översikt över dina tillgångar och ditt skogstillstånd. Du får en total bild över värdena vilket gör det enkelt att fatta vältajmade skötselbeslut, säger Michael Andersson.

Skogsbruksplanen beskriver ditt skogsbestånd i detalj, tillsammans med värdefulla natur- och kulturmiljöer, och den ger skötselförslag för att förvalta och utveckla dina värden.

- Planen gör det också roligare att äga skog, du kan till exempel navigera i terrängen med din digitala plan och lätt hitta en fin glänta för en fikastund, menar Michael Andersson.

Andreas Jansson, skogsspecialist på Swedbank, ser även skogsbruksplanen som ett utmärkt verktyg för att planera ekonomi, kassaflöde och skattesituation, på kort och lång sikt.

- Står du inför ett tillköp eller ett generationsskifte är den dessutom en förutsättning för att kunna göra en budget, en värdebedömning och för att kunna belåna fastigheten. Så se till att ha din skogsbruksplan uppdaterad och att använda den, det kommer öka möjligheterna till ett lönsammare skogsägande, säger Andreas Jansson.

Vilka skötselåtgärder är då viktigast?

God skogsskötsel handlar om att vara aktiv i sina beslut, menar Michael Andersson och om att vidta rätt åtgärder i rätt tid. Framförallt vad gäller att röja och gallra så att träden kan utveckla sina rotsystem och grönkronor till stormfasta och friska skogsbestånd. En skog som inte sköts aktivt blir mer känslig för både storm, tung blötsnö och angrepp av skadeinsekter som exempelvis granbarkborren.

Som skogsägare finns det också ett antal lagstiftningar att förhålla sig till. Skogsvårdslagen och fornminneslagen är ett par exempel.

En av de viktigare delarna i skogsvårdslagen rör återbeskogning, kommenterar Michael Andersson.

- Innan en avverkning är man skyldig att anmäla den till Skogsstyrelsen, där man också berättar hur man planerar sin föryngring. Tre till fem år efter avverkning ska man ha säkerställt att en ny och frisk ungskog är etablerad i det avverkade området, berättar Michael Andersson.

Är man osäker kring regelverket, går det alltid att ta hjälp av professionella skogspartners, eller läsa på hos exempelvis Skogsstyrelsen, tipsar han.

En annan sak att fundera på är hur man fördelar intäkterna efter en större avverkning.

- Det svenska skattesystemet ger möjlighet att fördela skogsintäkter över flera år och att göra dem tillgängliga när du behöver återinvestera, exempelvis i plantering eller röjning, säger Michael Andersson.