Förutom en ökad råvaruefterfrågan har priserna drivits upp av kapacitetsneddragningar i gruvnäringen och i oljesektorn. Vi räknar med att den globala återhämtningen under 2017-2018 bidrar till stigande råvarupriser och därmed till högre global inflation. Genomslaget från råvarumarknaden förväntas dock bli lägre framöver, inte minst på grund av baseffekter. För svenskt vidkommande kan även en starkare krona ha en dämpande effekt på inflationsgenomslaget. Vi ser utrymme för ännu något högre oljepriser men nu i en mer begränsad omfattning än tidigare. Den amerikanska oljeproduktionen har visat sig vara mer konkurrenskraftig och vi tror därför att oljepriset stannar på 60 dollar per fat under nästa år. Utsikterna för fortsatt stigande metallpriser under de närmaste åren är goda, i takt med en bättre konjunktur och ökade infrastruktur-och försvarssatsningar. Risken är att förväntningarna, inte minst i USA, skjuts på framtiden. Uppgången i livsmedelspriserna har varit måttliga och till stora delar kommit av sig i början av 2017, inte minst på spannmålssidan. Skördarna är stora vilket talar för fortsatt låga priser men livsmedelsmarknaden är mycket känslig för utbudsstörningar typ ogynnsamma väderförhållandena vilket alltid svävar som ett mörkt moln över livsmedelsråvarorna.

Läs hela analysen och mer makro:

Starkare konjunktur stödjer råvarupriserna

Mer makro (samlingssida)